Privacybeleid

25-06-2018

Dit is de privacy verklaring van Streetlife Images, gevestigd te Rijnsaterwoude.

Website: https://www.streetlife-images.nl

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Streetlife Images is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden
gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij m.b.t. onze diensten verwerken.

•     Voor- en achternaam
•     Adresgegevens
•     E-mailadres
•     Telefoonnummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoons-gegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet
door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op
de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw
persoonsgegevens kan indat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Streetlife Images. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting
rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•     Het afhandelen van uw betaling
•     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties
verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u indien nodig m.b.t. bestelde producten te informeren. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het
door u geregistreerde e-mailadres en bij geen reactie op het geregistreerde telefoonnummer.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid
(‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij
met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.